A

 

abandonment

elhagyás, elhagyatás, elhagyatottság. threat of ~ elhagyással való fenyegetés; elhagyatás veszélye; egyedülmaradás veszélye.

abnormal

rendellenes, eltérő, beteg, kóros.

abreaction

levezetés, feloldás.

absent

távollevő, távolmaradó, hiányzó; ~ parent távollevő, távolmaradó, hiányzó szülő.

abstinence

megvonás, tartózkodás vmtől, önmegtartóztatás; távolságtartás.

abuse

visszaélés; bántalmazás, durva, kegyetlen bánásmód; erőszakos nemi közösülés, megbecstelenítés; ócsárlás, gyalázás; ~ in families családokon belüli durva bánásmód, stb.; ~ of power hatalommal való visszaélés; ~ in school durva, kegyetlen bánásmód az iskolában.

acceptance

elfogadás, helybenhagyás; ~ of the past belenyugvás a múltba, a múlt tudomásul vétele. 

accident

véletlen, vakeset; baleset, szerencsétlenség; ~ -prone balesetre hajlamos.

accomodation

(Piaget) hozzáidomítás, hozzáidomulás, illesztés, illeszkedés <a már meglévő tudás módosítása úgy hogy megragadhassa az új szellemi tartalmat.> ld. assimilation.

accumulation

felhalmozás, felhalmozódás.

achievement

eredmény, teljesítés, teljesítmény; ~ motivation (Henry Murray) teljesítmény indíték, késztetés.

acknowledgement

elismerés; (Ker) elismervény; ~ s köszönet nyilvánítás. 

acting-out

indulati rövidzárlat, rövidzárlatos cselekvés, cselekmény, tett, válasz, cselekvéses (indulat)kifejezés, cselekvésbe fordítás; <a lelki összeütközés, a lelki viszály cselekvés útján való, rendszerint tudattalan megoldása, levezetése.> 

active

tevékeny, cselekvő, ható, serény, dolgos, még működő, működésben lévő, eleven, élénk, hathatós, hatékony, stb; ~ agent hatóanyag; ~ analysis (Stekel) tevékeny, cselekvő, beavatkozó lélekelemzés; ~ component hatótényező, elindító, megindító, tevékeny tényező; ~ force hatóerő, tevékeny erő; cselekvő, hajtó, mozgató, hatást kiváltó erő; he has an ~ brain eleven eszű, fürge észjárású; ~ imagination élénk képzelőtehetség; képzelőerő; ~ imagination technique irányított képzeleti munka (Leuner), önálló képzeleti munka (Jung); still ~ még dolgozik, még működik, még tevékeny; take an ~ part in tevékenyen részt vesz vmiben; gyógymód; ~ therapist cselekvő, beavatkozó, kezdeményező lélekelemző; ~ voice cselekvő alak (igénél).

activity

tevékenység.

acute state

heveny, heves, válságos állapot.

adaptation

(Piaget) a gondolati képzetek alkalmazkodása az új észlelésekhez, tapasztalatokhoz, ld. accomodation, assimilation.

addict

szenvedélybeteg. drug ~ kábítószeres.

addiction

függőség, szenvedélybetegség; drug ~ kábítószer függőség, kábitószeresség, kábítószerrel való visszaélés. 

administrative

ügykezelési; ~ work ügykezelési munka, ügyintézés.

adolescence

ifjúkor, kamaszkor, serdülés, serdülőkor, a serdülőkor és a felnőttkor közötti szakasz.

advice-

tanács; ~-giving tanácsadás.

affect

felindulás, indulat, érzelem; rapid shifts in ~ az érzelmek gyors váltása; shallow ~ érzelempangás.

affection

szeretet, gyengédség, szeretetteljes ragaszkodás. 

affectionate

kedves, meleg, baráti (pl. viszony), gyengéd, szeretetteljes.

affectionless

gyengédség nélküli, szeretet nélküli; ~ psychopathy gyengédséghiányos elmezavar.

affective

érzelmi; ~ disorder (manic-depressive) érzelemzavar; érzelem (hangulat) hullámzási zavar, hangulatzavar, kóros hangulatváltás.

affiliation

elköteleződés, baráti kapcsolat, együttműködés, valahová tartozás igénye.

aggression

támadás, erőszak, kötekedés.

aggressive

támadó, támadékony, erőszakos, kötekedő, ellenséges.

aggressivity

támadó magatartás, viselkedés, természet.

agoraphobia

tériszony.

aim, objective, goal

cél, célkitűzés; final ~ végcél, végső hosszú távlati cél; immediate ~ közvetlen, azonnali cél; intermediate ~ közbenső, közbeeső, közép távú cél; long-term ~ távlati, hosszú távú célkitűzés.

algorithm

műveletsor.

allergy

(a szervezet) fokozott érzékenysége, túlérzékenysége bizonyos anyagok iránt.

alliance

ld., therapeutic.

alternative

más, (a hagyományostól, szokásostól) eltérő; ~ care helyettesítő gondoskodás; ~ hypothesis más, eltérő feltevés; ~ system más, helyettesítő rendszer (az eredeti helyett). 

altruism

önzetlenség, emberbarátság (elvárás, nyereség nélkül), önfeléldozás. 

ambiguous

kétértelmű (pl. kijelentés).

ambivalence

kétlelkűség (FS), két ellentétes érzelem együttes jelenléte ugyanazon személy vagy tárgy iránt.

ambivalent

ellentétes, ellenkező, kettős, két irányú, kétértékű, vegyes (pl. érzés). 

ambulant

járóbeteg; ld. outpatient.

amnesia

emlékezetkiesés, emlékezetkihagyás.

anal

végbéltájéki <a freudi elmélet szerint a nemi érés előtti szakaszban a gyermek érdeklődése a végbél tájékára irányul>.

analogy

hasonlóság, hasonlatosság, megfelelés, párhuzam. 

analytic(al)

(lélek)elemző; ~ psychotherapist elemző lélekgyógyász; ~ session lélekelemző óra, ülés. 

androgenital

~ syndrome hímnő? tünetegyüttes

anger

harag, düh, méreg.

animism

megelevenítő gondolkodás, kezdetleges lélekhit.

annoyance

bosszúság, bosszankodás; bosszantás, zaklatás. 

anorexia

kényszersoványság, kényszerfogyás, idegzavaros lesoványodás.

anti-conformity

alkalmazkodás-ellenesség.

antisocial

társadalom-, közösségellenes, társadalomképtelen.

antitherapeutic

gyógyulásellenes, gyógyítás elleni. 

anxiety

szorongás; ~-provoking therapy (Sifneos) szorongást keltő gyógymód.

application

alkalmazás, vonatkoztatás.

applied

alkalmazott, gyakorlati; ~ psychology alkalmazott lélektan; ~ research alkalmazott kutatás; ~ sciences alkalmazott, kisérleti, tapasztalati tudományok.

approval

elismerés, helyeslés, jóváhagyás.

archetype

őskép.

arousal

izgalom, izgalmi szint, figyelmi állapot, serkentettségi szint.

asocial

emberkerülő, a társadalomba nem beilleszkedő, társadalom képtelen.

aspect

külső, arculat, jelleg; szempont, szemszög; fekvés, helyzet; nézőpont; tekintet, vetület.

assertive

határozott fellépésű, magabiztos, öntudatos; rámenős, tolakodó.

assessment

kiértékelés, megvizsgálás.

assimilation

(Piaget) beépítés, beolvasztás <a már meglévő tudás alapján megragadható szellemi tartalom beépítése a gondolkodásba> ld. accomodation.

association

képzetkapcsolás; képzettársítás, eszmetársítás; free ~ of ideas szabad, ötletszerű gondolattársítás, képzettársítás; objective ~ (Jung) külső, nem énes képzettársítás; subjective ~ (Jung) énes képzettársítás.

attachment

kötés, kötődés, kapaszkodás, ragaszkodás. 

attacks

támadás; ~ on the boundaries a határvonalak elleni támadások.

attention

figyelem; fluctuating ~ csapongó figyelem, csapong, ugrál, elkalandozik a figyelme.

attitude

beállítottság, beállítódás, hozzáállás, magatartás.

attribution

~ theory oktulajdonítás elmélete; fundamental ~ error (Fritz Heider) alapvető oktulajdonítási hiba.

audience

hallgatóság, közönség; ~ effect közönséghatás.

authoritarian

tekintély elvű, önkényeskedő, ellentmondást nem tűrő; ~ personality ellentmondást nem tűrő, önkényes személy; ~ views tekintélyelvi nézetek.

autism

magába zártság, a beszűkülés, bezárultság zavara.

autoeroti(ci)sm

önszerelem, önszeretés, önbabusgatás, magadédelgetés (FS).

autokinetic

~ effect (Muzafer Sherif) belső ingerre keletkező látszólagos mozgás, önmozgásos hatás.

autonomous

önálló, önműködő, nem akaratlagos (pl. idegrendszer).

autonomy

~ vs shame and doubt (Erikson) önrendelkezés vagy szégyen és kétely.

aversion

idegenkedés, ellenszenv; ~ therapy ellenszenvet, visszahúzódást kiváltó kezelés.

avoidance

elkerülés, elkerülő viselkedés, kikerülés, kitérés; ~ learning (B.F. Skinner) elkerülés tanulása.