N

 

nacionalista

(jó értelemben:) hazafias, nemzeti érzelmű, hazáját, nemzetét szerető; (rossz értelemben:) hangosan, erőszakosan nemzetieskedő, más nemzetiségűeket bántó, sértő, elnyomó, üldöző

nacionális

nemzeti, országos

nadír

talppont, mélypont; → zenit

nagystílű

nagyvonalú, nagyvilági, előkelősködő, látványos, fényűző, pazar

naiv

ártatlan, balga, egyszerű, együgyű, elfogulatlan, félrevezethető, gyanútlan, hiszékeny, gyermekded, gyermekies, gyermeteg, gyermeki, gyerekes, jámbor, járatlan, jóhiszemű, keresetlen, nyíltszívű, nyitott, szende, tapasztalatlan, természetes, eredeti, tudatlan

napkollektor

napelem, napfűtés, naphőgyűjtő (berendezés), napház

narancs

arancs (MA), aranyalma; → citrom, grépfrút, paradicsom

narkótikum

kábítószer, altatószer, fájdalomcsillapító

narkózis

(el)altatás, bódítás, teljes érzéstelenítés, bódulat

narratív

mn elbeszélő

narráció

elbeszélés; az alkotás elbeszélő része

narrátor

fn elbeszélő, előadó, eseménymagyarázó, mesélő, mese- v. szövegmondó

natalitás

születési számarány; élve szülöttek 1000 lakosra eső száma

naturalista

természetkutató, természetbúvár; tanulatlan, ösztönös művész

naturalizál

honosít, külföldi személynek hazai állampolgárságot ad

nautika

hajózás, tengerhajózás, tengerészet, hajózás tudománya

navigál

hajózik, repül; hajót, repülőgépet vezet, irányít; ~ás, navigáció, hajózás, iránytan (MA), tájolástan (MI), hely- és útvonal meghatározás; térbeli tájékozódás a vizi, légi és űrbeli járművek irányításához

navigátor

a jármű (hajó, repülőgép, kocsi) vezetőjét, vezetését irányító személy

nazális

nyelvt, fn orrhang; olyan mássalhangzó, melynek képzésekor a levegő az orron át távozik; mn orrhangú, orra vonatkozó

náci

hitleri irányzat híve, idegengyűlölő

náció

népség, fajta, fajzat

nebuló

kisdiák, növendék, tanuló, serdülő fiú

negatív

fn fordított kép, ellennyomat, lenyomat; képtekercs; öntőminta; mn elutasító, eredménytelen, fonákja vminek, ártó, ártalmas, gátló, hátrányos, káros, kedvezőtlen, nemleges, tagadó (válasz), rossz (irányú), visszahúzó; orv nem kimutatott (a betegség)

negál

tagad, meghazudtol, cáfol, kétségbe von, elutasít, visszautasít

negligál

elhanyagol, figyelmen kívül hagy, semmibe vesz

neglizsé

kényelmes házi ruha, pongyola, hiányos öltözék, hálóruha, alsónemű

nekrológ

emlékbeszéd, gyászbeszéd, végbúcsú; elhunyt személy életét, pályafutását méltató cikk, beszéd, búcsúztató

nekrózis

elhalás; sejt, szövet v. szerv elhalása az élő szervezetben

nektár

édes növényváladék (amelyből a méhek a mézet készítik), felséges ital, halhatatlanságot biztosító ital az ógörögöknél; ~ium mézfejtő

neo-

új-; ~fita vmely tan v. vallás újdonsült, újsütetű híve; ~logizmus vmilyen új nyelvi jelenség (szó, fordulat, kifejezés, nyelvtani alak); ~lógus újító, nyelvújító; → ortológus

nepotizmus

rokonpártolás, atyafipártolás, sógorság-komaság, uram-bátyám világ

nepper

csaló, üzérkedő személy, iparengedély nélkül házaló kereskedő, vevőket felhajtó személy

neszesszer

kis útitarsoly, erszény, táska (a legszükségesebb) szépség- és testápoló kellékekkel

nesztor

vmely csoport, testület legidősebb tagja

netikett

világháló-illemtan

nett

takaros, helyes, aranyos, csinos, szemrevaló, derék, tetszetős

nettó

tiszta, tisztán (súly, ár, bevétel, fizetés)

neuralgikus

idegbántalommal, idegfájdalommal járó; ~ pont érzékeny, fájó, kényes, sajgó, gondot okozó része vminek; a pont, ahol a nehézségek leginkább kiütköznek, gondot okoznak

neuraszténia

ideggyengeség, ideges kimerültség

neurológia

ideggyógyászat

neuron

idegsejt, a sejt és nyúlványai

neurózis

idegzavar, -baj v. -nyavalya, lelki zavar

neutrális

semleges, közömbös

neutrum

lat, nyelvt semlegesnem

néger

fekete, feketeszínű, feketebőrű; fekete ember

nérói

(Nero, római császár) embertelen, kegyetlen

NGO (non-governmental organization)

polgári, társadalmi, nem állami, államtól független szervezet

nimbusz

dicsfény, fénykör, sugárkoszorú, szentfény

nimfa

a természet erőit megtestesítő, örökké fiatal istennő; szép, csinos, fiatal nő

nimfománia

kóros érzékiség, erős nemi, szerelmi vágy, bujaság nőknél

nirvána

nemléti nyugalom; beleolvadás a mindenségbe, minden szenvedés és vágy megszűnése (budhista vallásban)

nívó

életszínvonal, szint, szintvonal, színvonal, víz-szint; ~s értékes, igényes, színvonalas, magas színvonalú

nobilis

nemes, lovagias; nagylelkű, bőkezű; előkelő

nobilitás

nemesség, nemeslelkűség

nokedli

galuska

nomád

fn le nem települt, legeltető, nyájaival folytonosan új területekre vándorló, pusztai műveltségű, ilyen életvitelű személy, csoport, nép; mn ilyen életmóddal kapcsolatos

nomen

lat főnév, névszó, vkinek a neve

nominális n

évleges, pénzben kifejezett (bér); nyelvt névszói (állítmány); → reál-

nominativus

lat nyelvt alanyeset;

nonchalance

fr hanyag fesztelenség, könnyedség, feloldott viselkedés, nemtörődömség

nonstop

megállás nélküli, szünet nélküli, folytonos, szakadatlan, éjjelnappali (szolgálat, üzlet)

nonszensz

értelmetlenség, esztelenség, képtelenség, badarság, bolondság, hülyeség, oktalanság, ostobaság, csacsiság, szamárság, marhaság, zagyvaság

norma

alapelv, irányelv, irányadó határozmányok, mérce, szempont, átlag, követendő minta, rend-szabály, szabály, szabvány, zsinórmérték; ~lizál rendez, helyreállít, megerősít; ~lizálják visszaállítják (mint az USA és Irak kapcsolatát); ~lizálódik rendeződik, helyreáll (a megszokott, régi állapot); ~tív irányadó, előírásos, mérvadó, szabályozó; ~tíva, normatívum (rend)szabály(zat), zsinórmérték, előírás, előirat, előirányzat

normális

általános, átlagos, beszámítható, egészséges, ép, épelméjű, épeszű, józan gondolkodású, közepes, rendes, szabályszerű, szokásos, szokványos, természetes, természetszerű

nosztalgia

sóvárgás, vágyakozás, vágyódás, áhítozás, óhajtás, epekedés, honvágykór (BP)

nosztalgiázik

eped, epedezik, emésztődik, áhít, áhítozik, sóvárog; sóvárgását, vágyakozását fejezi ki valaki v. valami után, ami visszahozhatatlanul elmúlt

nosztrifikál

honosít, elismer; külföldi oklevelet érvényesnek elismer

nota bene!, NB

lat Jól jegyezd meg! Vésd az eszedbe! Figyelj a következőre! (írott szövegekben egy mellékesen említett, de fontos adatra hívja fel az olvasó figyelmét)

notabilitás

előkelőség, kitűnőség, főember

notesz, notebook

ang, zsebkönyv, jegyzetfüzet, jegyzőkönyvecske, jegyzettömb; zsebszámítógép

notórius

hírhedt, közismerten rossz hírű, megrögzött, javíthatatlan

novella

kisebb elbeszélés, történet, beszély; póttörvény, törvényzáradék

novellista

mesélő, mesemondó, kisebb elbeszélések írója

november

enyészet hava, mindszent hava, mindenszentek hava, őszutó, Szent András hava, Ollós, Bögöly, Skorpió hava (október 22 - november 20)

nómenklatúra

nevezéktan; vmely tudományban a szakkifejezések összessége, nemzetközileg elfogadott szabályozott, elnevezési rendszer; vezető pártemberek köre (szovjet uralomban); áruk tételes, pontos felsorolása

nóta

ének, dal, népdal, dallam

nóvum

újdonság, újszerűség, új dolog, valami új

nudizmus

meztelenmozgalom, természetelvűség; meztelen fürdés, testedzés híveinek mozgalma

nudli

henger alakú főtt tészta; burgonyás hengerke

nukleáris

atomerőműre alapuló, atommag eredetű, atommagra vonatkozó; sejtmageredetű

nukleusz

sejtmag, atommag

nulla

semmi; jelentéktelen, értéktelen ember, senki, semmiházi, sehonnai, jöttment; vmi fokbeosztás, sorozat kiindulópontja

nulláz

kiinduló v. kezdő értékre állít (mérőműszer fokbeosztását)

numerál

számlál, számít, számba vesz, számmal megjelöl, megszámoz

numerikus

számbeli, szám szerinti, számszerű; számjegyes vezérlésű

numizmatika

éremtan; régi érmekkel, pénzekkel foglalkozó tudomány

nutria

hódpatkány; ennek értékes prémje

nutritív

tápláló, tápláló hatású

nüansz

árnyalat, apró, csekély, kis, alig észrevehető eltérés v. különbség