T

 

tabella

kimutatás, rovatos ív

tabletta

(lapos, többnyire kerek) gyógyszeradag, labdacs

tabló

festmény, kép, csoportkép; élőkép, néma jelenet, némakép

tabu

szigorú vallási tilalom, sérthetetlenség, szentség, vmi, amihez nem szabad hozzányúlni

taksa

adó, illeték; díjszabás, árszabás; díj, ár

taksál

értékel, díjat, árat megszab; tart, (meg)becsül (mennyiséget, értéket), felbecsül, becslést végez

taktika

csel, cselszövés, fogás, fortély, furfang, húzás, ügyeskedés; eljárásmód, harcászat, harci terv, (rövid távú) kivitelezési terv; harcászatban, küzdelemben a meglevő erők legkedvezőbb felhasználása a hosszú távú terv megvalósításához

taktikus

tervszerű, ügyesen kiszámított, jól időzített, fortélyos, ravasz; harcászati

taktilis

tapintási, tapintással kapcsolatos, érintési

taktus

ütem; tapintóérzék, tapintás, érintés

talár

palást (papoké, bíráké)

talentum

nagy értékű régi görög pénz- és súly-egység

talentum

kiváló szellemi képesség, tehetség, tehetséges ember

talizmán

szerencsetárgy, szerencseszer, varázsszer, varázsgyűrű, varázskő; bűvös, óvó nyakék

talján, italiano

ol olasz (ember, árus)

talk, talkum

zsírkő; síkpor, hintőpor

tallér

ném európai pénznem, ezüstpénz

tallér

kolduspénz, máriás

talmi

arannyal bevont nem nemes fém; nem valódi arany; hamis, nem igazi, ál-

talon

letét, letétel, tartalék, szelvény, utalvány; a kiosztás után visszamaradó v. a játékból kivont kártyák

tamagocsi

japán szeretetpótló, zsebszörny, 1995 után elterjedt játékszer: gondozásra szoruló látszólagos állatok, cecsemők és más élőlények

tambur

nagydob, dob; ~in csörgődob; hímzőkeret

tampon

orv szűrőgyapot, nedvszívó vatadugó, gyapotdugasz, kötözőgyapot, sebgyapot; genny v. vérzés levezetésére, csillapítására

tanatológia

haláltan; halállal, annak okaival és halálközeli jelenségekkel foglalkozó tudományág

tandem

két üléses kerékpár, kétkerekes; lovaskocsi (két egy-más mögött befogott ló vonta, könnyű, kétkerekű kocsi)

tangó

argentin, népi eredetű társas tánc

tangó

ócskavásár, bolhavásár, kirakodó sokadalom, zsibvásár, zsibogó

tank

(üzemanyag-, más folyadék-) tartály; harckocsi; ~ol feltölt, megtölt, teletölt, tölt, itat (gépkocsit) (SzI)

tanti

Tante ném nagynéni, néni, nénike

tantusz

játékpénz, érme

tapéta

falpapír, falbevonat, falszőnyeg (mintás selyemből, papírból v. más anyagból)

tarhál

kér (pénzt), kérincsél, kéreget, koldul, kunyerál, kilincsel

tarifa

díj, díjszabás

Taurus

Bika (állatöv 2. jegye); → május

tautológia

nyelvt szófölösleg, szófecsérlés, szóismétlés, szószaporítás; egyező, azonos jelentésű szavak felesleges, indokolatlan ismétlése; (oktanban) azonosság, azonosan igaz állítás

taxatíve

hozzávetőlegesen, becslés szerint; egyenként felsorolva, tételenként, tételesen, osztályba sorolva

tax-free

ang adómentes, vámmentes (áru)

taxi

bérkocsi, személyfuvar, teherfuvar; ~s bérkocsivezető, bérgépkocsis, személyfuvaros, teherfuvaros

tábla

(gyúró-, sodró-)deszka; borító, fedél (könyvé); írópala, (fa-, kő-, üveg-)lap, szelet; földterület (árpaföld, búzaföld); törvényhozó, ítélő testület; rég vendégasztal; ~kép nagyméretű festett kép

tájfun

forró égövi Kelet-Ázsiában pusztító viharos forgószél

tájfun

fergeteg, boszorkányszél, szélvész, szélörvény, széltölcsér

tbc

tébécé

team

ang csapat, csoport, együttes

teátrális

színészi, színi, színpadias, megjátszott, hatásvadászó, dagályos, tettetett, erőltetett

technika

előállítási v. gyártási eljárás v. mód; gyakorlat, készség, műtudás, ügyesség; azon módszerek összessége, amelyekkel az ember a természet törvényeit a maga javára alkalmazni képes; ~i műszaki, előállítási, gyártási, gyakorlati

technikum

műszaki v. szakirányú iskola

technikus

(műszaki) szakember (középfokú, nem mérnöki képesítésű)

technokrata

vezető műszaki-gazdasági szakember, gépuralom híve, haszonrend híve

technokrácia

haszonrend, közgazdaság-uralom; közgazdasági és műszaki szakemberek uralma

technológia

gyártástan v. -tudomány, ipartan; gyártási folyamat, eljárás, műszaki megoldás, gépészet; eljárások, módszerek, amelyekkel nyersanyagokból ipari készítményeket állítanak elő; ~-transzfer ipari, gyártási, műszaki eljárások hasznosítása, alkalmazása, átvitele más környezetbe (alulfejlett, fejletlen országokba)

teizmus

istenhit; mindenséget megteremtő isten létezését valló világnézet

tektonika

földkéreg-szerkezettan

tele-

táv-; ~faxfax; ~fon távbeszélő; ~gram távirat, sürgöny; ~gráf távíró(készülék); ~kommunikáció távközlés (hang/képhíd, távbeszélő, levelezőgép, villámlevelezés, világháló); távközléstan; ~pátia messzeérzés, távérzékelés; azon képesség, hogy vki érzékfeletti módon tudomást képes szerezni mások érzéseiről, gondolatairól; ~eszkóp csillagászati távcső, messzelátó; ~vízió, tévé képcsatorna (MA), képhíd (MI), képsugárzó adó, távkép adó, távvetítő, távlátó, távolbalátó készülék, képláda (BL), képvevő (GyP); ~x, teletype exchange ang fn távgépíró (szolgálat), (távbeszélő)távirat

tematikus

tárgykör szerint rendezett, csoportosított

temperamentum

vérmérséklet, természet; elevenség, élénkség

temperatúra

hőmérséklet, hőfok; orv láz

temperált

mérsékelt, állandó, szabályozott hőmérsékletű

templom

egyház (ez volt a latinosítás előtti eredeti magyar neve!), istenháza, úrháza, székesegyház, imaház; ~szolga egyházfi, egyházszolga, harangozó

tempó

iram, sebesség, lendület ütem; ~t diktál meghatározza, megszabja, megválasztja az ütemet, iramot, sebességet

tendál

irányul, vmre törekszik, hajlandóságot mutat vmre; ki akar lyukadni vmre (beszédben)

tendencia

hajlam, irány, irányzat

tendenciózus

elfogult, részrehajló, rosszindulatú, elferdítő, irányzatos, szándékolt, szándékos

tender

versenytárgyalás (előzetes írásbeli árajánlat vmely nagyobb szabású munka elvégzésére v. termékek beszerzésére, szállítására egy előzetesen meghatározott összeg fejében); kísérő segédhajó; vasúti szerkocsi; ~eztet versenyeztet

tenor

a legmagasabb és a legvékonyabb férfihang; ilyen hangú énekes

tenor

hanghordozás, hangmodor, hangnem, hang-vétel

teokrácia

papuralom, papkirályság, egyházuralom; olyan rendszer, amelyben a papok ill. az egyház uralkodik

teológia

hittudomány, istentan, tanítás az istenségről; hittudományi főiskola

teológus

hittudós, hittan tanár, papnövendék

teoretikus

elméleti, elvont

teória

elmélet, elképzelés, gondolat, elgondolás, nézet

terasz, terrasz

nagyobb erkély; lapos háztető; házelő; vendéglő, kávéház előtti elkerített járdarész; vízszintes v. enyhén lejtős, egymás fölött elhelyezkedő, gyakran lépcsőzetes földterületek egyike

terápia

gyógyítás, gyógyászat, gyógyászati eljárás, kezelés

termál

gyógyvízzel, hőforrással kapcsolatos; ~forrás hőforrás, meleg forrás; ~fürdő gyógyfürdő; ~víz hévíz; gyógyvíz

termikus

hővel kapcsolatos; hő hatására bekövetkező; hő-

terminál

végállomás (messzejáratú távkocsiké, vonatoké); érkezési, indulási csarnok (repülőtérre); felhasználógép (a használót és a központi számítógépet összekötő berendezés)

terminológia

műnyelv, szaknyelv, szakkifejezések, szakszókincs, nevezéktan (BM)

terminus

szakkifejezés, műszaki v. tudományos műszó; határnap, időpont

termo-

előtag hővel, hőmérséklettel kapcsolatos; ~dinamika hőtan, hőátalakulástan; ~méter hőmérő, lázmérő, (hő)fokmérő; ~sz hőpalack, hőtároló (edény); ~sztát hőszabályozó (rendszer); vmely zárt tér hőmérsékletét önműködően a kívánt hőfokon tartó berendezés

terpentin

festékhígító, fenyőnedv, fenyőolaj; fenyőfajták gyantás nedve és az ebből készített olaj

terrárium

üvegkalitka, üvegláda; főleg kis kétéltűek, csúszómászók tartására

territórium

(felség)terület, vidék

terror

rémuralom egyén, csoport, tömeg v. ország felett, hatalmaskodás, kíméletlen eljárás, rémület; ~ista erőszakos, gyilkos támadó (a közérdek nevében erőszakot, rémtetteket elkövető személy); ~izál megfélemlít, rémületbe ejt, megrettent, rettegésben tart (fenyegetésekkel, erőszakoskodással, elnyomó intézkedésekkel); ~izmus rémuralom, szervezett erőszakoskodás, rémtettek, rombolások, megfélemlítések (egyes csoportok érdekében)

testamentum

végrendelet, hagyaték; → Ótestamentum, Újtestamentum

testál

örökül hagy, hagyatkozik, végrendelkezik

teszt

képesség vizsgálata; tudás v. személyiség vizsgálatára szerkesztett feladatsor; dolgozat, zárthelyi vizsga; ~el bevizsgál, felmér, megvizsgál (vmi kikísérletezett módszerrel, kérdőívvel), ellenőriz; ~elés vizsgáztatás; kivizsgálás (vmely anyagé), vizsgálat (megadott mérőszámok v. szempontok alapján)

tetanusz

orv merevgörcs; fertőzésből eredő súlyos betegség

tetralógia

négy részes mű, egy gondolatból fakadó, de négy önálló részből álló regény, szomorújáték v. zenés színjáték sorozat

textil, textília

kelme, szövet, anyag (ruha, függöny)

textúra

szövet, szövedék, szerkezet, térbeli elrendeződés (kőzetben, műanyagban)

tébécé

gümőkór, (főleg) tüdővész

tégely

csésze, tálka

tégla, tegula

lat épületszer, falazókő, égetett vályogkocka, agyagkocka

téka

könyvtár, könyvállvány, fali könyvtároló; tok, tartó, táska

téma

alapeszme, alaptétel, vminek az alapgondolata, eszméje, tárgya (beszédé, irodalmi alkotásé); tárgykör, írásbeli feladat; zenei gondolat; ~kör kérdéskör, tárgykör

tévé

televízió

tézis

tétel (bebizonyítandó), tantétel, vitatétel

tiara

pápai korona; az ókori perzsa császárok fejdísze; a római pápa hármas koronája

tifusz

hagymáz, forróbetegség, forróhideg; súlyos fertőző betegség, amely a vékonybelek fekélyes gyulladásával, hasmenéssel, magas lázzal jár

tikett

jegy, belépőjegy, tétjegy (lóversenyen), utalvány

tilde

hullámjel (spanyolban: ń = ny)

tipikus

jellegzetes, jellemző, szokásos, megszokott, vmely általános képbe illő, fajképi

tipli

faék, faszeg, fadugó; dudor, púp, kis daganat

tipográfia

nyomdászat, könyvnyomtatás, kiadványtervezés, nyomdai tervezés; vmilyen kiadványban nyomdai előírások összessége

tipológia

jellegtan (VJ); alak v. tárgy v. más jellegek szerinti osztályozás

tipp

fogadás, javaslat, jóslat, tanács; vmely mérkőzés, verseny, vetélkedés várható kimenetelére vonatkozóan; ötlet; ~el találgat, fogad vmire

tirannizál

zsarnokoskodik vki fölött, önkényeskedik vkivel, elnyom vkit

tirannus

egyeduralkodó, önkényúr, kényúr, kiskirály, elnyomó, zsarnok

tiráda

szóáradat, ömlengés, szóvirágokkal teletűzdelt dagályos beszéd, hosszú, egyszemélyes és szenvedélyes beszéd, szónoklás

titán

óriás, szellemóriás, rendkívüli tehetségű, hatalmas alkotóerejű ember

titulál

címez, szólít, nevez

titulus

cím, állással, társadalmi osztállyal járó tiszteletnév, megszólítás; jogcím, ürügy

tivornya

lat. dorbézolás, lakmározás, mulatozás, vigalom, vigasság, dáridó, dínom-dánom, eszem-iszom, ivászat

típus

fajta, válfaj, féleség; gyártmány; jellemző alak v. kép; betűfajta; lenyomat, mintakép, példány; ~ú vmilyen jellegű, vmi fajta, -szerű, -féle, vmihez hasonló

toalett

divatos női öltözet, öltözködés; öltöző, mosdóhelyiség, illemhely 

tobák

pordohány

tolerancia

(másság v. eltérés) tűrése; türelem, türelmesség (mások hitével, véleményével szemben), béketűrés; orv ellenállóképesség; műsz, ker tűrés, tűréshatár

tolerál

eltűr, megtűr, elvisel, kibír, kiáll, elszenved, elnéz, enged, hagy

toleráns

tűrő, türelmes, elnéző, előítélet mentes, engedékeny, megértő, méltányos, szelid, békés, békeszerető

tombola

(tárgy)sorsjáték, nyereménytárgyak kisorsolása, nyereményjáték, nyereményszelvény

tomográfia

orv rétegfelvétel, rétegkép

tonzúra

pilis, papkoszorú; a római egyházban a pap fejbúbján leborotvált kerek hely

topless

félmeztelen, felül meztelen (v. csupasz v. pőre v. felül semmi) csupaszmellű (MA), mezitmell (MI); a melleket fedetlenül hagyó női fürdő v. estélyi ruha

topográfia

helyrajz, vmely terület leírása; a föld felszínének felmérésével, ábrázolásával foglalkozó tudományág

torna

(test)edzés, testgyakorlat, testnevelés, bajvívás, (lovagi) harci játék

tornác

előtér, házelő, könyöklő, fedett folyósó

torpedó

irányított víz alatti lövedék, robbantyú

torreádor

bikaviadalos, bikaharcfi (MA)

tortúra

kínvallatás, kínfaggatás, kínzás, gyötrelem, gyötrés, szorongatás, sanyargatás, (kín)szenvedés; elhúzódó, hosszú, kellemetlen folyamat, eljárás

torzó

végtagok, esetleg fej nélküli csonka v. csonkított szobor, töredék v. félbemaradt, hiányos, befejezetlen, mű, csonka test, csonk

totalitárius

egyeduralmi, parancsuralmi, korlátlan v. teljes hatalmon alapuló (állam, intézkedés)

totális

egész, egyetemes, összes, teljes; ~ háború semmit nem kímélő, teljes (mindent) átfogó háború

totem

nemzetségi ős, megtestesült ős, ezt ábrázoló kép, szobor, bálvány; természeti népeknél ősnek tekintett és tisztelt állat v. növény; ~izmus az állatban v. növényben megtestesült ősök vallásos tisztelete

tot sicher

ném teljesen biztos, bizonyos, kétségtelen

toxikus

mérgező, mérget tartalmazó, mérgezett (állapot), mérgezésből származó

toxin

mérgező anyag; szervezetbe jutott vagy ott termelődő méreg

tókatív, talkative

ang mn beszédes, bőbeszédű, bőszavú, szószaporító, cserfes, nyelves, csacsogó, fecsegő, szószátyár

tónus

hangárnyalat, hanghordozás, hangszínezet, hangnem, a társalgás hangja; fény- v. színfokozat, színárnyalat; a vérrendszer és izmok rendes feszültsége nyugalmi állapotban

tószt

áldomás, fölköszöntő, pohárköszöntő

tótumfaktum

mindenes, vkinek a jobbkeze; mindennek a mozgatója, mindentudó, főokos, minden lében kanál; → faktótum

traccs, triccs-traccs

terefere, csevegés; traccsol tereferél, cseveg, fecseg, locsog

tradíció

hagyomány, régi szokás, szellemi örökség

trafik

(dohány)bolt, (dohány)áruda; ~os szivarárus, dohányárus

trafikál

fortélyoskodik, fondorkodik, ármánykodik, cselez, ravaszkodik; fecseg, társalog

tragédia

szomorújáték, végzetjáték (PSz); nagy szerencsétlenség, borzalmas, gyászos, szomorú esemény

tragika

hősnő, főszereplő (egy szomorújátékban)

tragikum

megrendítő, megrázóan gyászos mozzanat; olyan helyzet, amelyben egy emberi nagyság szükségszerűen elbukik

tragikus

megrendítően, megrázóan szomorú; váratlan és gyors bekövetkezésével megrendítő (halál v. más esemény); végzetes, gyászos (tévedés, hiba)

trajektória

pálya, röppálya; pont v. test által leírt görbe

trakta, traktamentum

lakoma, bőkezű vendéglátás, kínálat, dinom-dánom, eszem-iszom

traktál

megvendégel, jóltart, bőségesen etet-itat; érdektelen beszéddel terhel

traktor

mezőgazdasági vontató, erőgép

traktus

(út)szakasz; épületrész, épületszárny, toldalék; orv bélszakasz

trambulin

ugródeszka

trampli

tenyeres-talpas, nagy darab, nagy testű, otromba, ormótlan, esetlen, nehézkes mozgású (nő)

trancsíroz

felvagdal, vagdos, darabol, metél, aprít, szabdal, szeletel, fölszel

transz

révület, révülés (MAd), önkívület, elragadtatás, bűvölet, igézet; → eksztázis

transzcendens

érzékfeletti, a megismerés határain túli, földöntúli, túlvilági, természetfölötti, megfoghatatlan, magasabbrendű

transzfer

átvitel, áttétel, átszállítás, átfuvarozás (az utas átszállítása a repülőtérről szállodájába, másik repülőtérre v. máshova), átrakás, továbbítás, áthelyezés, átutalás, átadás

transzfiguráció

Krisztus színeváltozása; átváltozás

transzformál

átalakít, átváltoztat, átdolgoz, megmásít, módosít; váltóáram feszültségét megváltoztatja

transzformátor

áramátalakító

transzfúzió

(vér)átömlesztés

transzparens

(áttetsző, átlátszó, világító) hirdetés, kép v. felírat; jelmondatos (hordozható) hosszú, széles papír- v. szövetszalag

transzplantáció

átültetés, szervátültetés

transzponál

zeneművet más hangnembe áttesz; titkosított szöveget közérthető szövegre fordít; más környezetbe áttesz, áthelyez

transzport

szállítás, fuvarozás; fuvar, szállítmány; átvitel (könyvelésben); ~ális fuvarra, szállításra vonatkozó

transzverzális

átlós, haránt irányú, keresztben álló, átszelő, a haladás irányára merőleges, összekötő

tranzakció

ügylet, vállalkozás, főleg nagyobb szabású pénz v. bankügylet, művelet, szerződés, tárgyalás

tranzit

átmenő, az országon keresztül haladó (áru, forgalom); ~iv nyelvt tárgyas v. átható ige

trapéz

olyan négyszög, amelynek csak két egyenközű oldala van; függő v. lengő nyújtó, lengőhinta, kötélhinta

trapp

ném ügetés, poroszkálás

trauma

megrázkódtatás, ártalom, bántalom, csapás, károsodás, megrendülés, (lelki) sérülés; ~tikus megrázkódtató, sérülést okozó; ~tológia baleseti sebészet; a sebészetnek a sérülésekkel foglalkozó ága

traverz

keresztgerenda, keresztrúd, kereszttartó

trágár

durva, közönséges, goromba, vaskos, útszéli, ízetlen, mocskos, ocsmány, disznó, malac, szabad szájú, szemérmetlen, szeméremsértő, sikamlós

trágya

(< Dreck ném fn) ganéj, ganaj, ürülék

trehány

szlovák gondatlan, hanyag, felületes, nemtörődöm, kényelemszerető, henye, lomha, lusta, ráérő, renyhe, rest, tunya, elhanyagolt, rendet-len, hasznavehetetlen

tremuláns

nyelv pergőhang

trend

fejlődési irányzat, főirány, irányadó áramlat

treníroz

edzést tart, versenylovat begyakoroltat, betanít, idomít, szoktat

trepanál

csontot, koponyát lékel

trezor

kincstár, vértezett, biztonsági acélbútor, láda

trécsel

tereferél, licseg-locsog, fecseg, csacsog, cseveg

tréfli

jiddis gyanús, nem megbízható; silány, gyatra, ócska, vacak; tilos, tiltott; zsidó vallás előírásainak nem megfelelő (étel)

tréler

vontatóból és lapos rakfelületű teherhordó részből álló jármű; pótkocsi, utánfutó

trémázik

remeg, aggódik, fél, izgul, szurkol

tréner

edző, versenyedző, kiképző

tréning

edzés (főleg testnevelésben); tanítás, tanulás, előgyakorlat, felkészülés folyamata

tribün

(szónoki) emelvény, lelátó

trigonometria

szögfüggvénytan; a mértannak egy ága, amely a szögfüggvényekkel és azok alkalmazásával foglalkozik

trikolor

háromszínű (nemzeti) zászló

trikó

kötött szövet, ebből készült ruhadarab, testedzők, úszók testhezálló öltözete; mez

trilla

két szomszéd hangnak gyors pergetett változtatása, és többszörös ismétlése, hullámként föl-alá szálló rezegtetése

trilógia

hármas mű, háromrészes mű; tárgyánál fogva szervesen összefüggő három önálló részből álló irodalmi, színpadi, zenei mű

trimeszter

harmadév, évharmad, három hónapos időszak, időtartam; a tanév egyharmada

trió

három hangszerre írt zenemű, (ilyen művet előadó) művészegyüttes

tripla

háromszoros, hármas

triumfál

diadalt ül, győzelmet arat; diadalmaskodik, diadalmenetet tart, győzelmében ujjong, győzelmével hivalkodik; ~is diadalmi, diadalt ünneplő, győzedelmes

triumvirátus

az ókori Rómában három férfiú, aki a legfőbb hatalmat gyakorolta a birodalomban

triumvirátus

három személy, férfi szövetkezése vmi tevékenységre, háromtagú testület

triviális

közönséges, útszéli, parlagi, alacsony, közkeletű, köznapi, elcsépelt, elkoptatott, lapos; egyszerűen bizonyítható

troli, trolibusz

felsővezetékes, villamos hajtású társaskocsi (KD), közkocsi, villanyjárgány

trombita

fúvóhangszer, amely különbözik a harsonától és a kürttől is

trombózis

érelzáródás; vérrög képződése; a vérrögösödése, megalvadása a vérpálya vmely részében

tromf

a más színeket ütő kártyalap; döntő érv, fölényt, győzelmet jelentő lépés

troposzféra

föld menti légkör; a földi légkör legalsó rétege, amelyben az időjárási jelenségek lezajlanak

trotli

agyalágyult, balfácán, balfék, bamba, bárgyú, gyámolatlan, együgyű, ügyefogyott, hülye, mamlasz, málészájú, mulya, totyakos, ügyetlen

trófea

győzelmi jelvény v. emlék; vadászemlék, hadi martalék, diadalemlék

tróger

ném alkalmi, szakképzetlen szállító- v. rakodómunkás; mihaszna, semmiházi, faragatlan, senkiházi, semmirekellő alak, léhűtő, naplopó, ingyenélő, széltoló, csirkefogó, csibész, kópé, gézengúz

trón(us)

királyszék, fejedelemszék; (mennyezetes) emelvényen elhelyezett díszes karosszék uralkodó v. magas egyházi személy számára

trópusi

déli, délszaki, forró égövi

tröszt

vállalatok együttműködése, szövetsége (verseny kiküszöbölése végett)

trubadúr

dalnok, (vándor)énekes; az eszmei szerelmet és lovagi erényeket megéneklő dalnok a 11.-13. században Nyugat-Európában

trubadúr

lovag, lovagias udvarló, epedő szerelemről éneklő költő

truccol

duzzog, makacskodik, megköti magát

trupp

színházi társulat; csapat, katonai egység; csoport

trükk

csel, csíny, ravasz fogás, fortély, furfang

tubák

dohánypor, tüsszentő

tuberkulózis

tébécé

tubus

kenőcs-cső, cső alakú tok, kencetok, kupakkal ellátott műanyag cső, (hajlékony) fémcső

tucat

ném tizenkettő, jó néhány, sok, csomó

tumor

daganat, rák; előfene, kinövés

tumultuózus

zajosan, izgatottan kavargó, zűrzavaros, csődülettel járó

tumultus

zajos csődület, tolongás, tülekedés, kavarodás; sokadalom, tömeg, zsúfoltság; háborgás, zavargás, forrongás

tunika

ingruha (VJ); az ókori rómaiak ingszerű alsóruhája; csípőig v. kissé lejjebb érő zárt ing, esetleg övvel

tupíroz

felborzol, felfésül (hogy dúsabbnak lássék)

turbán

török konty, török süveg; mohamedán népeknél szokásos kúpos alakú, hosszú kendőből csavart fejfedő

turbina

örvénygép (MI); (gáz- v. víz)hajtómű, örvényhajtómű (GyP), sugárhajtómű; áramló anyag (víz, gőz, gáz) erejét lapátszerkezet segítségével forgó mozgássá átalakító gép

turf

lóverseny

turista

természetjáró, világjáró; kiránduló, barangoló (MI), látogató, idegen, külföldi

turisztika, turizmus

természetjárás, barangolás, országjárás, utazgatás; idegenbe látogatás, világjárás; idegenforgalom

turkológia

török tudomány, töröktan; török nyelvű népek műveltségével, nyelvével foglalkozó tudomány

turné, tournée

művész-, hangversenykörút

turnus

forduló, menet, kör; (idő)szakasz; váltás, egymást követő v. váltó (munka)csoport, műszak

turpisság

csalafintaság, csalárdság, csíny, fondorlat, furfang, kópéság, ravaszság

tus

zuhany; találat (vívásban); két vállra fektetés (birkózásban); golyók érintkezése (biliárdban); zenei éljenzés (a zenekar harsány, rövid ideig tartó, üdvrivalgásként ható játéka); festék (rajzoláshoz, díszítő íráshoz használt, kitörölhetetlen író- és festőanyag)

tutor

gyám, gyámolító, pártfogó, védő személy

túra

kirándulás, körutazás, hosszabb gyaloglás, barangolás

tüchtig

ném alapos, gondos, rendes, szorgos